NY VEJLEDNINGS- OG SAMARBEJDSPROCES

Den velkendte og udskældte uddannelsesparathedsvurdering er afskaffet! Processen frisættes og erstattes af en lokalt forankret beskrivelse af, hvordan det sikres, at eleverne får den skole- og vejledningsindsats, de har brug for med henblik på, at de er klar til videre uddannelse efter grundskolen. Frisættelsen skal bidrage til en systematisk evaluerings- og opfølgningspraksis med anvendelse af et bredt udvalg af forskellige vejledningsmetoder og -redskaber.

Identifikation er en proces, grundskolen og UU Guldborgsund står sammen om, og indsatsen frem mod den bedste overgang for eleven er et fælles ansvar.

 

VEJLEDNING, IDENTIFIKATION OG SAMARBEJDE STARTER TIDLIGT

 

Samarbejdet og processen med at identificere elever med et særligt skole- og vejledningsbehov starter, når eleven går i 7. klasse.

Uddannelsesvejlederen gennemgår alle elever med klassens lærere minimum 1 gang om året, første gang i 7. klasse. På nogle skoler gennemføres det som klassekonferencer, på andre skoler foregår drøftelsen i de respektive lærerteams.

Det er vigtigt, at vejleder og lærere sammen får dannet sig et overblik over elevernes behov, deres ressourcer og potentialer med henblik på, at alle elever bliver så dygtige, de kan.

I processen og i samarbejdet er det afgørende, at elevens ressourcer afdækkes.

 

VEJLEDNING TIL ALLE

 

UU Guldborgsund har et stærkt og forpligtende samarbejde med grundskolen. Uddannelsesvejlederen møder alle elever individuelt på 8. og 10. årgang som et led i at identificere den enkelte elevs behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Den målrettede indsats aftales, koordineres og evalueres løbende, og den dokumenteres i vejledningsplanen (den sammenhængende plan).

Vejledningsprocessen tager udgangspunkt i Barnets stemme, og står på det fælleskommunale børnesyn.

De individuelle samtaler på 8. og 10. årgang gennemføres i efteråret. Vejlederen vurderer behovet og formen for opfølgning på den individuelle samtale.

På 9. årgang vurderer vejlederne, hvilke elever der vil profitere af den individuelle samtale og hvilke elever, der skal og kan indgå i gruppevejledning. Vejlederen har ansvaret for at støtte alle elever frem mod den koordinerede tilmelding 1. marts.

Alle elever på 6., 7., 8., 9. og 10. årgang vil samtidig være en del af den kollektive vejledning, som uddannelsesvejlederen planlægger og gennemfører på klassen.

For at understøtte og kvalificere det gode samarbejde, vil det være naturligt at inddrage og orientere vejlederen:

· når skolen underretter ved fravær

· når skolen indstiller til PPR

· når skolen er bekymret for elevens trivsel

· ved kognitive udfordringer, der kan få betydning for elevens fremtid

· ved fysisk og/eller psykisk handicap der kan få indflydelse på elevens fremtid

· hvis eleven testes ordblind

· hvis eleven har en eller flere diagnoser med betydning for elevens fremtid og overgang til ungdomsuddannelse

· hvis der er et samarbejde med en sagsbehandler, og indsats/foranstaltning har betydning for elevens fremtid

Da KUI/UU skal arbejde hen mod den gode overgang til ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Vejlederen vil i samarbejde med teamet omkring klassen og skolens ledelse i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er behov for en målrettet og individuel vejledningsindsats, der kan udmøntes i kortere erhvervspraktikker, udvidet praktik i form af §33, netværkssamarbejde, individuelle samtaler, brobygningsaktiviteter med mere.

 

SKOLE-HJEM-SAMTALER OG FORÆLDRESAMARBEJDET

 

UU Guldborgsund deltager ved årets første forældremøde fra 7. årgang til og med 10. klasse.

UU deltager som minimum ved skole-hjem-samtalerne på 8. årgang for at sikre behovet for vejledning i overgangen til 9. klasse. Aftaler dokumenteres i vejledningsplanen (den sammenhængende plan).

UU deltager ligeledes på 9. årgang efter behov ved skole-hjem-samtalerne i efteråret for at sikre en særlig vejledningsindsats ved en eventuel overgang til ungdomsuddannelserne.

UU deltager ved skole-hjem-samarbejdet i 10. klasse.

 

SAMARBEJDE OMKRING ELEVER I UDFORDRINGER

 

I udskolingen er det vigtigt, at vejleder og lærere trækker på hinandens kompetencer, viden og indsigt.

· Vejlederen deltager på TM møder, hvor forebyggelse, tiltag og tendenser omhandler elever fra udskolingen eller tværfaglige drøftelser om udskolingen i bred forstand.

· Vejlederne deltager i netværksmøder for udskolingselever, og vejlederen kan indkalde til netværksmøde for udskolingselever.

· Vejlederne deltager i arbejdsmøder med samarbejdspartnere og kan indkalde til arbejdsmøde.

· Vejlederen er i dialog med forældre og netværk til elever i udskolingen.

Møderne har til formål at være med til at understøtte og forbinde den særlige skole- og vejledningsindsats i henhold til lov om kommunal ungeindsats.